Mission and Vision


Mission

            Magsagawa ng sama-samang pagkilos na may pag-antabay sa mabilis na pag-unlad at pagiging produktibo ng pamayanan sa   pamamagitan ng:
Vision

            Isang Pamayanang maunlad, may pagkakaisa ata produktibo, na may sapat na imprastraktura at kabuhayan at may magandang ugnayan sa Pamahalaan na kung saan ang mga mamamayan ay may pagmamalasakit sa kalikasan at higit sa lahat, may pagmamahal sa Diyos.


Comments